Betalingsvoorwaarden

Podotherapie van Loon

Betalingsvoorwaarden

1.      TOEPASSELIJKHEID

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.      ANNULERING

Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.

3.      TOEPASSELIJK RECHT

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtsbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

4.      BETALING

a.         Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voor het geval zaken worden afgeleverd, dient ter plaatse per PIN of contant te worden betaald.

b.         Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de podotherapeut de patiënt een rappel/sommatie zenden om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening rappel/sommatie te betalen. De patiënt is dan een bedrag van € 7,– verschuldigd wegens de extra administratieve werkzaamheden.

c.         De podotherapeut is gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na de factuurdatum.
Tevens zullen bij te late betaling alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn.
Deze kosten zullen 15% van het te vorderen bedrag zijn met een minimum van € 40,– exclusief B.T.W.

d.         Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd op 9 maart 2004 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.